آدرس معاینات بدو استخدام
کارفرمایان بایستی نسبت به انجام معاینات بدو استخدام بیمه شدگان به منظور اطمینان از قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع و همینطور حفظ و صیانت از نیروی کار و پیشگیری از حوادث و تشدید بیماریها و عوارض، در مراکز مجاز و دارای تفاهم نامه ماده 90قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند در غیر اینصورت طبق ماده 90 قانون تامین اجتماعی کلیه خسارات ناشی از آن از کارفرما وصول خواهد شد.

ماده‌ 90 قانون تامین اجتماعی :
 
افراد شاغل‌ در کارگاهها باید قابلیت‌ و استعداد جسمانی‌متناسب‌ با کارهای‌ مرجوع‌ داشته‌ باشند بدین‌ منظور کارفرمایان‌مکلفند قبل‌ از به‌ کار گماردن‌ آنها ترتیب‌ معاینه‌ پزشکی‌ آنهارا بدهند.
در صورتی‌ که‌ پس‌ از استخدام‌ مشمولین‌ قانون‌ تامین اجتماعی معلوم‌ شود که ‌نامبردگان‌ در حین‌ استخدام‌ قابلیت‌ و استعداد کار مرجوع‌ رانداشته‌ و کارفرما در معاینه‌ پزشکی‌ آنها تعلل‌ کرده‌ است‌ ودرنتیجه‌ بیمه‌شده‌ دچار حادثه‌ شده‌ و یا بیماریش‌ شدت‌ یابد سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ و این‌ سازمان‌ مقررات‌ این‌ قانون‌را درباره‌ بیمه‌شده‌ اجرا و هزینه‌های‌ مربوط‌ را از کارفرما طبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون‌ مطالبه‌ و وصول‌ خواهند نمود.

مجوز مراکز معاینات بدو استخدام و طب کار از سوی وزارت بهداشت صادر می شود و در صورت انعقاد تفاهم با مدیریت درمان تامین اجتماعی کارفرمایان نسبت به ارجاع نیروهای کار جدیدالاستخدام خود اقدام می کنند.

توجه داشته باشید که معاینات بدو استخدام در مراکز درمانی تامین اجتماعی انجام نمی شود.
 
لیست مراکز انجام معاینات بدو استخدام 

مطالب پیشنهادی مجله خبری با من تامین

سازمان تامین‌اجتماعی با رد شایعات مربوط به عدم اعمال افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح اعلام کرد:
سازمان تامین‌اجتماعی با رد شایعات مربوط به عدم اعمال افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح اعلام کرد:
در دومین جلسه نشست‌های بررسی ابعاد مسئله جمعیت با تمرکز بر چشم‌انداز و کارکردها سازمان تامین اجتماعی بر ضرورت توجه به حضور زنان در بازار کار تأکید شد.