خرید خدمت سربازی

 

در این فرم نحوه محاسبه حق بیمه دوره خدمت سربازی و  حضور در جبهه نمایش داده می شود

*حق بیمه خدمت سربازی براساس میانگین حق بیمه دو سال آخر زمان تقاضا می باشد

*داشتن دو سال سابقه پرداخت حق بیمه در زمان تقاضا الزامی می باشد

*مبلغ حق بیمه دوران خدمت سربازی را تا 12قسط می توانید تقسیط کنید

راهنمای خرید خدمت سربازی

هزینه ثبت نام سرویس: رایگان