بیمه بیکاری

 از نظر قانون بیمه بیکاری، بیکار به شخص بیمه‌شده‌ای گفته می‌شود که بدون میل و اراده خود بیکار شده و اکنون آماده به کار است و می‌تواند در محیط کار جدید فعالیت خود را آغاز کند. 

قبل از اینکه برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنید، باید شرایط آن را داشته باشید،  این شرایط به شرح زیر است:

1-افرادی که حداقل ۶ ماه سابقه بیمه تامین اجتماعی دارند.

2-افرادی که به صورت غیرارادی بیکار شده اند.

3-شخصی که بر اثر حوادثی مانند آتش‌سوزی، سیل و یا زلزله بیکار شده است، نیاز به داشتن سوابق بیمه‌ای نداشته و بیمه بیکاری به او  تعلق می‌گیرد.

4-افرادی که در زمره صاحبان حرفه و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نباشند

5-تبعه کشورهای دیگر نباشند

راهنمای دریافت بیمه بیکاری 

هزینه ثبت نام سرویس: رایگان


متاهل
مجرد